Obchodní a provozní podmínky klientské sekce Upgates

Společnost EVici webdesign s.r.o., IČ: 285 98 661, se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina (dále jen „UPgates“) je společností umožňující tvorbu e-shopů (dále jen „Projekt“) a to prostřednictvím využití služeb UPgates na doménách, subdoménách a jazykových mutacích ve vlastnictví UPgates.

Součástí UPgates je klientská sekce (dále jen "Služba"), která slouží jako tržiště za účelem nabídky služeb (dále jen "Nabídka") prostřednictvím inzerátů (dále jen "Inzerát") a poptávky služeb (dále jen „Poptávka“). Služba dále slouží pro správu Provizního systému (dále jen "Provize").

Užíváním Služby za účelem Nabídky, Poptávky nebo získání Provizí souhlasíte s následujícími závaznými obchodními a provozními podmínkami Služby UPgates („Podmínky Služby“).

1. PODMÍNKY VEDENÍ ÚČTU

1.1 Zájemce o registraci do Služby (dále jen „Agentura“) je povinen vytvořit si uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatelský účet si může založit právnická osoba nebo fyzická osoba starší 14 let. Pro založení Uživatelského účtu je nutné vyplnit informace požadované registračním formulářem. Založením účtu Agentura prohlašuje, že souhlasí s těmito Podmínkami Služby.

1.2 Každá Agentura je povinna chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu a k datovému uložišti Služby tak, aby nemohly být zneužity neoprávněnou osobou.

1.3 Agentura je odpovědná za veškerý obsah, který buď ona, nebo jiné oprávněné osoby vloží do Uživatelského účtu a za veškeré prováděné aktivity. Veškerý obsah i aktivity musí být v souladu s právními předpisy. V případě, že dojde k porušení právního předpisu, je UPgates oprávněn znemožnit Agentuře přístup do Uživatelského účtu a tento rovněž odstranit.

2. PROVIZNÍ SYSTÉM

2.1 UPgates se zavazuje Agentuře vyplatit provizi dle bodu 7.4. Podmínek Služby z každého Projektu, který bude ve Službě založen pod unikátním kódem Agentury (dále jen „Token“).

2.2 Podmínkou získání Provize je, že Projekt nesmí Agentura sama provozovat nebo nesmí mít s Projektem žádné vlastnické spojení. Rovněž IČ společnosti ve fakturačních údajích Projektu se nesmí shodovat s IČ Agentury.

2.3 Token získá pouze ta Agentura, která vyplní požadované informace ve svém Uživatelském účtu.

2.4 Projekt lze přidat do Uživatelského účtu pomocí speciálního affiliate odkazu, který obsahuje URL adresu s unikátním Tokenem Agentury. Pomocí tohoto Tokenu Služba při založení Projektu identifikuje Agenturu a na základě této identifikace se provede zařazení Projektu do provizního programu Agentury.

2.5 Na základě úspěšného odečtení denní platby z tzv. peněženky Projektu dojde k připsání denní provize na účet Agentury. Velikost provize bude vypočtená dle bodu 7.4. Podmínek Služby.

2.6 Vyplacení Provizí lze provést ve Službě po dosažení celkového součtu nevyplacených Provizí v minimální hodnotě 500 Kč. Zároveň musí uplynout minimálně 3 měsíce od poslední výplaty nevyplacených Provizí.

3. INZERÁT

3.1 Vytváření a správa Inzerátů probíhá v Uživatelském účtu Agentury v rozhraní Služby.

3.2 Agentura se zavazuje, že před vložením Inzerátu byla dostatečně obeznámena s možnostmi systému UPgates a jeho funkcemi.

3.3 Cena Inzerátu musí rámcově odpovídat konečné ceně realizované zakázky. Předpokládaná odchylka ceny může být maximálně v rozmezí 15%.

3.4 Předmětem Inzerátu nesmí být služba přímo nebo nepřímo konkurující UPgates.

3.5 Inzerát nesmí obsahovat přehnaná reklamní sdělení s využitím přemíry superlativů a pod.

3.6 Agentura musí svou nabídku prezentovat pravdivě, věcně a dle Podmínek Služby.

3.7 Obrázek Inzerátu musí být ilustrační nikoli reklamní. Nesmí se jednat o logo Agentury a pod.

3.8 Obsah inzerátu podléhá schválení ze strany poskytovatele Služby. Termín schválení není stanoven, bude však učiněno bez zbytečného odkladu. Změny provedené ze strany Služby podléhají následnému schválení ze strany Agentury.

3.9 Agentura se zavazuje v jednotlivých kategoriích Služby přidávat Inzeráty v rozumné míře. Nesmí se jednat o Inzeráty podobného nebo stejného charakteru.

3.10 Služba si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a kdykoli Inzerát neschválit nebo odebrat.

4. POPTÁVKA

4.1 Poptávku provádí návštěvník Služby (dále jen „Zákazník“) v detailu Inzerátu v rámci vyplnění poptávkového formuláře.

4.2 Agentura se zavazuje na základě obdržené poptávky kontaktovat Zákazníka s informacemi o dalším postupu zakázky.

4.3 Komunikace, fakturace, konzultace a případné vyjednávání zakázky probíhá výhradně na základě přímé komunikace mezi Agenturou a Zákazníkem bez využití Služby jako prostředníka. Služba slouží pouze jako zprostředkovatel mezi poptávkou Zákazníka a nabídkou Agentury.

5. HODNOCENÍ ZAKÁZKY

5.1 Jakmile Agentura uzná, že je zakázka z její strany hotová, zašle ze svého Uživatelského účtu Zákazníkovi dotaz, zda zakázku schvaluje. Systém odešle Zákazníkovi email s odkazy pro potvrzení nebo odmítnutí schválení zakázky.

5.2 Po schválení zakázky je Zákazníkovi zaslán formulář s možností Hodnocení realizace zakázky.

5.3 Vyplněné Hodnocení bude přidáno do detailu Inzerátu do sekce Reference.

5.4 Služba si vyhrazuje hodnocení Inzerátu jakkoli upravit či smazat dle vlastního uvážení.

5.5 Služba si vyhrazuje právo odebrat Inzerát z nabídky v případě opakovaných negativních hodnocení ze strany Zákazníků.

6. ZRUŠENÍ A UKONČENÍ

6.1 UPgates si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit Uživatelský účet a odmítnout veškeré současné nebo budoucí používání Služby, v případě, že obsah takového Uživatelského účtu bude v rozporu s dobrými mravy, proti rasové toleranci, proti sexuální toleranci, proti náboženské toleranci či náboženskému přesvědčení, proti politickému přesvědčení a proti příslušným skutkovým podstatám trestního zákoníku nebo pokud k tomu bude UPgates vyzván příslušnými úřady státní moci. Takové ukončení Uživatelského účtu bude mít za následek deaktivaci nebo smazání veškerého obsahu nebo přístupu k Uživatelskému účtu. UPgates si vyhrazuje právo odmítnout poskytovat Službu komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

6.2 Agentura může spolupráci kdykoliv vypovědět bez uvedení důvodu. Spolupráce je ukončena okamžikem doručení e-mailu s písemnou žádostí na adresu info@upgates.cz. Ke zrušení Uživatelského účtu dojde bez zbytečného odkladu.

7. MODIFIKACE SLUŽBY A CENOVÉ PODMÍNKY

7.1 UPgates neručí za možné nahodilé přerušení poskytování Služby. UPgates si dále vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu k údržbě serverů a systémů. UPgates prohlašuje, že v rámci svých možností se pokusí upozornit Agenturu o možnosti přerušení, avšak zároveň upozorňuje na možnost nahodilého přerušení bez předchozího upozornění.

UPgates se zavazuje Službu průběžně modifikovat k zajištění lepší funkčnosti a přidávat nové funkce, avšak rovněž připouští možnost zániku některých funkcí, které však nepovedou k podstatnému zhoršení Služby či ke ztrátě funkčnosti Služby.

7.2 UPgates a Agentura prohlašují, že uveřejnění Nabídky ve Službě je vzájemně poskytováno bezplatně.

7.3 UPgates si za možnost vložení Poptávky ze strany konečného zákazníka neúčtuje žádnou cenu, poplatek ani provizi.

7.4 UPgates se zavazuje Agentuře vyplatit provizi ve výši 15% z každého Projektu Agentury po dobu jednoho roku ode dne připsání jeho první Provize.

8. ZÁKAZ KONKURENCE

8.1 Agentura se zavazuje, že nenaváže žádnou obchodní spolupráci se Zákazníky Služby s výjimkou obchodní spolupráce v rámci schváleného Inzerátu. To neplatí, pokud Služba k takové obchodní spolupráci dá výslovný souhlas.

8.2 Tato povinnost trvá po celou dobu využívání Služby.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 V případě, že Agentura poruší jakékoliv ustanovení Podmínek Služby, je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

9.2 V případě, že Agentura nebude své služby poskytovat v řádné kvalitě a Zákazník ukončí z tohoto důvodu spolupráci se Službou, je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

9.3 V případě porušení zákazu konkurence je Služba oprávněna s okamžitou účinností ukončit spolupráci s Agenturou.

9.4 Agentura ručí za kvalitu realizované zakázky a dodržení všech podmínek uvedených v Inzerátu. Agentura zajišťuje veškerou technickou podporu k realizované zakázce.

9.5 Agentura ručí za případné chyby a změny ve fungování Projektů způsobené svým zásahem. Technická podpora UPgates není v tomto případě poskytována.

10. AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICTVÍ OBSAHU

10.1 UPgates neuplatňuje žádný nárok na duševní vlastnictví obsahu, který Agentura do Služby vloží. Jelikož je vložený obsah zobrazován veřejně, dává Agentura souhlas s tím, že ostatní si jej mohou prohlížet a sdílet.

11. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1 UPgates si vyhrazuje právo kdykoli v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit znění těchto Podmínek Služby.

11.2 V případě jednostranné změny Podmínek Služby může Agentura spolupráci z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději v den účinnosti nabytí jednostranné změny.

11.3 Nejnovější verzi Podmínek Služby si můžete prohlédnout kdykoli na adrese https://www.upgates.cz/s/marketplace-conditions.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Při registraci Uživatelského účtu Služby jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností a závazků uvedených v těchto obchodních podmínkách. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele.

12.2 Údaje jsou k dispozici pouze UPgates. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

12.3 Agentura poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby tyto její údaje, byly využity poskytovatelem za účelem nabízení svých produktů.

12.4 Agentura a UPgates se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

12.5 UPgates používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Používáním webu Agentura souhlasí s použitím zmíněné technologie.

13. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

13.1 UPgates neodpovídá za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností poskytování Služby ze strany Agentury. UPgates neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami dodávky nebo jejími chybnými výstupy, pokud byly způsobeny Agenturou či okolnostmi vylučujícími odpovědnost (například vyšší moc).

13.2 Agentura souhlasí, že nebude reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, nebo zneužívat jakékoli části Služby bez výslovného písemného povolení UPgates. Služba je vždy a za všech okolností vlastnictvím UPgates, pokud UPgates nerozhodne jinak.

13.3 UPgates má právo Agentuře zasílat čas od času e-mailové zprávy informačního a nabídkového charakteru.

13.4 Není dovoleno používat počítačové červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.

13.5 UPgates neručí za to, že:

  • Služba splní specifické subjektivní požadavky a představy Agentury;
  • Služba bude provozována bez případných přerušení, bezpečně nebo bezchybně;
  • výsledky získané z používání Služby budou naprosto přesné a spolehlivé;
  • kvalita všech výrobků, služeb, informací či jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím Služby splní očekávání Agentury.

13.6 Zákazník bere na vědomí, že UPgates nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, včetně jakýchkoli škod vyplývajících z ušlého zisku, goodwill, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když byl UPgates upozorněn na možnost vzniku takových škod) vyplývajících z:

  • použití nebo neschopnosti používat Službu;
  • nákladů na pořízení náhradního zboží a služeb vyplývajících ze zboží, dat, informací nebo služeb zakoupených nebo získaných nebo přijatých zpráv nebo uzavřených transakcí prostřednictvím Služby;
  • neoprávněného přístupu nebo zasahování do procesů nebo dat;
  • prohlášení nebo postojů třetí strany o Službě.

13.7 Podmínky Služby představují ucelenou dohodu mezi Agenturou a UPgates a stanovují způsob použití Služby, nahrazující všechna předchozí ujednání mezi Agenturou a UPgates (včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek Služby).

Otázky týkající se Podmínek Služby zasílejte na e-mail technické podpory info@upgates.cz.